Radio Arya

انتخاب آریایی

اصول روابط تجاری

Nina Zvereva

اصول روابط تجاری کتابی است به قلم خانم «نینا زوریوا» که در آن به«۳۳ باید و ۳۳ نباید»
در روابط تجاری می پردازد.

در ادامه به مطالعه قسمتهایی از این کتاب می پردازیم که به همت تیم ترجمه رادیو آریا تهیه و در اختیار شما قرار می گیرد.

فصل اول ،نباید هیچوقت با هیچ کس!

۱.با زیردستان خود پس از ساعت کاری تماس نگیرید.(به غیر از مواقع بحرانی)

۲.برگزاری جلسه بیش از دو ساعت متوالی

۳.برگزاری جلسه پس از ساعت ۸ شب

۴.پشت کردن به افراد،بدون خداحافظی و قبل از پایان گفتگو

۵.توجه به یکی از حضار و قطع توجه به دیگر حاضرین در جمع

۶.در جواب « حال شما چطور است؟»جوابی طولانی تر از ده ثانیه بدهید!

فارسیТоҷикӣ